Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 czerwca 2016 roku

28 czerwca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24.06.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,9 mld EUR, do 264,5 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez banki centralne Eurosystemu.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR, do 346,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,5 mld EUR, do 1082,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 49,2 mld EUR, do 233 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 24,3 mld EUR, do 203,3 mld EUR. W środę 22.06.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 49,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 49,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 297,6 mld EUR (wobec 321,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 21,5 mld EUR, do 1212,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 24.06.2016

Różnica wobec

17.06.2016 – zakup

Różnica wobec

17.06.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 17,9 mld EUR 0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,7 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 183,0 mld EUR +2,2 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,7 mld EUR +0,3 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 4,9 mld EUR +2,6 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 868,8 mld EUR +17,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,9 mld EUR, do 613,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 299.619 1.635
  2.1 Należności od MFW 76.551 −20
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 223.067 1.656
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.078 −1.002
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.287 528
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.287 528
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 501.186 791
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 49.883 743
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.177 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 126 48
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 103.549 −4.173
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.558.993 21.986
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.212.942 21.496
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 346.051 490
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.984 0
9 Pozostałe aktywa 215.121 1.742
Aktywa razem 3.131.095 21.506
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.082.176 493
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 910.950 −21.662
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 613.059 1.861
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 297.632 −23.571
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 259 48
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.777 −207
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 332.298 44.900
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 232.957 49.216
  5.2 Pozostałe zobowiązania 99.341 −4.316
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.556 −3.118
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.136 210
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.502 −504
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.502 −504
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 203.329 −427
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 1.821
Pasywa razem 3.131.095 21.506

Kontakt z mediami