Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. junija 2016

28. junij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. junija 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 264,5 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 346,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,5 milijarde EUR na 1.082,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 49,2 milijarde EUR na 233 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 24,3 milijarde EUR na 203,3 milijarde EUR. V sredo, 22. junija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 49,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 49,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 297,6 milijarde EUR (v primerjavi s 321,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 21,5 milijarde EUR na 1.212,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 24. junija 2016

Razlika od

17. junija 2016 – kupljeno

Razlika od

17. junija 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 17,9 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,7 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 183,0 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,7 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 4,9 milijarde EUR +2,6 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 868,8 milijarde EUR +17,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,9 milijarde EUR na 613,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 299.619 1.635
  2.1 Terjatve do MDS 76.551 −20
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 223.067 1.656
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.078 −1.002
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.287 528
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.287 528
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 501.186 791
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 49.883 743
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.177 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 126 48
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 103.549 −4.173
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.558.993 21.986
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.212.942 21.496
  7.2 Drugi vrednostni papirji 346.051 490
8 Dolg širše države v EUR 26.984 0
9 Druga sredstva 215.121 1.742
Skupaj sredstva 3.131.095 21.506
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.082.176 493
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 910.950 −21.662
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 613.059 1.861
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 297.632 −23.571
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 259 48
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.777 −207
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 332.298 44.900
  5.1 Širša država 232.957 49.216
  5.2 Druge obveznosti 99.341 −4.316
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 56.556 −3.118
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.136 210
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.502 −504
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.502 −504
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 203.329 −427
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 100.836 1.821
Skupaj obveznosti 3.131.095 21.506

Stiki za medije