Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 juni 2016

28 juni 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 juni 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 264,5 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 346,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 1 082,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 49,2 miljarder EUR till 233 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 24,3 miljarder EUR till 203,3 miljarder EUR. Onsdagen den 22 juni 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 49,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 49,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 297,6 miljarder EUR (jämfört med 321,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 21,5 miljarder EUR till 1 212,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 24 juni 2016

Förändring jämfört med

17 juni 2016 – Köp

Förändring jämfört med

17 juni 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 17,9 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,7 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 183,0 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,7 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 4,9 miljarder EUR +2,6 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 868,8 miljarder EUR +17,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,9 miljarder EUR till 613,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 299.619 1.635
  2.1 Fordringar på IMF 76.551 −20
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 223.067 1.656
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.078 −1.002
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.287 528
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.287 528
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 501.186 791
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 49.883 743
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.177 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 126 48
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 103.549 −4.173
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.558.993 21.986
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.212.942 21.496
  7.2 Andra värdepapper 346.051 490
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.984 0
9 Övriga tillgångar 215.121 1.742
Summa tillgångar 3.131.095 21.506
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.082.176 493
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 910.950 −21.662
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 613.059 1.861
  2.2 Inlåningsfacilitet 297.632 −23.571
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 259 48
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.777 −207
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 332.298 44.900
  5.1 Offentliga sektorn 232.957 49.216
  5.2 Övriga skulder 99.341 −4.316
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.556 −3.118
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.136 210
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.502 −504
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.502 −504
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 203.329 −427
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 100.836 1.821
Summa skulder 3.131.095 21.506

Kontakt för media