Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. juni 2016

28. juni 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. juni 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,9 mia. euro til 264,5 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 346,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,5 mia. euro til 1.082,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 49,2 mia. euro til 233 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 24,3 mia. euro til 203,3 mia. euro. Onsdag den 22. juni 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 49,1 mia. euro, og en ny på 49,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 297,6 mia. euro (mod 321,2 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 21,5 mia. euro til 1.212,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 24. juni 2016

Ændring i forhold til

17. juni 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

17. juni 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 17,9 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,7 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 183,0 mia. euro +2,2 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,7 mia. euro +0,3 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 4,9 mia. euro +2,6 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 868,8 mia. euro +17,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,9 mia. euro til 613,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.277 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 299.619 1.635
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.551 −20
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 223.067 1.656
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.078 −1.002
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.287 528
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.287 528
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 501.186 791
  5.1 Primære markedsoperationer 49.883 743
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.177 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 126 48
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 103.549 −4.173
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.558.993 21.986
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.212.942 21.496
  7.2 Andre værdipapirer 346.051 490
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.984 0
9 Andre aktiver 215.121 1.742
Aktiver i alt 3.131.095 21.506
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.082.176 493
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 910.950 −21.662
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 613.059 1.861
  2.2 Indlånsfacilitet 297.632 −23.571
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 259 48
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.777 −207
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 332.298 44.900
  5.1 Offentlig forvaltning og service 232.957 49.216
  5.2 Andre forpligtelser 99.341 −4.316
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.556 −3.118
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.136 210
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.502 −504
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.502 −504
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 203.329 −427
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 100.836 1.821
Passiver i alt 3.131.095 21.506

Medie- og pressehenvendelser