Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. júnu 2016

28. júna 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. júna 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,9 mld. EUR na 264,5 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 346,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,5 mld. EUR na 1 082,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 49,2 mld. EUR na 233 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 24,3 mld. EUR na 203,3 mld. EUR. V stredu 22. júna 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 49,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 49,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 297,6 mld. EUR (v porovnaní s 321,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 21,5 mld. EUR na 1 212,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 24. júnu 2016

Zmena oproti

17. júnu 2016: nákup

Zmena oproti

17. júnu 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 17,9 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,7 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 183,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,7 mld. EUR +0,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 4,9 mld. EUR +2,6 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 868,8 mld. EUR +17,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 1,9 mld. EUR na 613,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 299 619 1 635
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 551 −20
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 223 067 1 656
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 078 −1 002
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 287 528
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 287 528
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 501 186 791
  5.1 Hlavné refinančné operácie 49 883 743
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 177 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 126 48
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 103 549 −4 173
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 558 993 21 986
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 212 942 21 496
  7.2 Ostatné cenné papiere 346 051 490
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 984 0
9 Ostatné aktíva 215 121 1 742
Aktíva spolu 3 131 095 21 506
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 082 176 493
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 910 950 −21 662
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 613 059 1 861
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 297 632 −23 571
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 259 48
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 777 −207
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 332 298 44 900
  5.1 Verejná správa 232 957 49 216
  5.2 Ostatné záväzky 99 341 −4 316
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 556 −3 118
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 136 210
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 502 −504
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 502 −504
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 203 329 −427
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 1 821
Pasíva spolu 3 131 095 21 506

Kontakt pre médiá