Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 юни 2016 г.

28 юни 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 24 юни 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,9 млрд. евро до 264,5 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 346,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,5 млрд. евро до 1082,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 49,2 млрд. евро до 233 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 24,3 млрд. евро до 203,3 млрд. евро. На 22 юни 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 49,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 49,9 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 297,6 млрд. евро (при 321,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 21,5 млрд. евро до 1212,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 24 юни 2016 г.

Разлика спрямо

17 юни 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

17 юни 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 17,9 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,7 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 183,0 млрд. евро +2,2 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,7 млрд. евро +0,3 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 4,9 млрд. евро +2,6 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 868,8 млрд. евро +17,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 1,9 млрд. евро до 613,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 299 619 1 635
  2.1 Вземания от МВФ 76 551 −20
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 223 067 1 656
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 078 −1 002
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 287 528
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 287 528
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 501 186 791
  5.1 Основни операции по рефинансиране 49 883 743
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 177 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 126 48
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 103 549 −4 173
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 558 993 21 986
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 212 942 21 496
  7.2 Други ценни книжа 346 051 490
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 984 0
9 Други активи 215 121 1 742
Общо активи 3 131 095 21 506
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 082 176 493
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 910 950 −21 662
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 613 059 1 861
  2.2 Депозитно улеснение 297 632 −23 571
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 259 48
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 777 −207
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 332 298 44 900
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 232 957 49 216
  5.2 Други задължения 99 341 −4 316
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 556 −3 118
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 136 210
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 502 −504
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 502 −504
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 203 329 −427
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 100 836 1 821
Общо пасиви 3 131 095 21 506

Данни за контакт за медиите