Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 iunie 2016

28 iunie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 iunie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,9 miliarde EUR, până la 264,5 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În cursul săptămânii, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 346,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 0,5 miliarde EUR, până la 1 082,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 49,2 miliarde EUR, până la 233 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 24,3 miliarde EUR, până la 203,3 miliarde EUR. Miercuri, 22 iunie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 49,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 49,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 297,6 miliarde EUR (față de 321,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 21,5 miliarde EUR, până la 1 212,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 24 iunie 2016

Modificări față de

17 iunie 2016 – achiziții

Modificări față de

17 iunie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 17,9 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,7 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 183,0 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,7 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 4,9 miliarde EUR +2,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 868,8 miliarde EUR +17,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 1,9 miliarde EUR, până la 613,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 277 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 299 619 1 635
  2.1 Creanţe asupra FMI 76 551 −20
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 223 067 1 656
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 078 −1 002
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 287 528
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 287 528
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 501 186 791
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 49 883 743
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 177 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 126 48
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 103 549 −4 173
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 558 993 21 986
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 212 942 21 496
  7.2 Alte titluri 346 051 490
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 984 0
9 Alte active 215 121 1 742
Total active 3 131 095 21 506
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 082 176 493
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 910 950 −21 662
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 613 059 1 861
  2.2 Facilitatea de depozit 297 632 −23 571
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 259 48
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 777 −207
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 332 298 44 900
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 232 957 49 216
  5.2 Alte angajamente 99 341 −4 316
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 556 −3 118
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 136 210
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 502 −504
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 502 −504
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 203 329 −427
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 100 836 1 821
Total pasive 3 131 095 21 506

Contacte media