Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 6. svibnja 2016.

10. svibnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 6. svibnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 262,6 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
6. svibnja 2016. 8-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1.200 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,4 mlrd. EUR na 347,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4,1 mlrd. EUR na 1.077,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 30,7 mlrd. EUR na 85,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 13,6 mlrd. EUR na 196,5 mlrd. EUR. U srijedu, 4. svibnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 56,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 53,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 315,6 mlrd. EUR (u odnosu na 304,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,7 mlrd. EUR na 1.077,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 6. svibnja 2016. Razlika u odnosu na 29. travnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 29. travnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 174,0 mlrd. EUR +1,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 18,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 746,3 mlrd. EUR +19,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR –3,7 mlrd EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 38,9 mlrd. EUR na 633,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 305 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 298 159 1 617
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 016 −160
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 221 144 1 777
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 959 −3 358
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 515 −441
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 515 −441
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 512 369 −2 561
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 53 549 −2 708
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 458 532 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 288 146
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 117 556 3 092
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 425 410 19 076
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 077 704 17 677
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 347 706 1 398
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 979 0
9 Ostala imovina 213 538 −393
Ukupno imovina 3 017 789 17 030
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 077 665 4 075
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 949 240 49 920
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 633 412 38 864
  2.2 Novčani depoziti 315 621 11 059
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 207 −3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 848 6
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 181 981 −28 885
  5.1 Opća država 85 051 −30 728
  5.2 Ostale obveze 96 929 1 843
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 56 990 −10 363
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 778 −1 238
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 203 −131
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 203 −131
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 208 529 3 346
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 99 022 300
Ukupno obveze 3 017 789 17 030

Kontaktni podatci za medije