Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 май 2016 г.

10 май 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 6 май 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 262,6 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 май 2016 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1 200 млн. щатски долара -

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 347,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,1 млрд. евро до 1077,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 30,7 млрд. евро до 85,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 13,6 млрд. евро до 196,5 млрд. евро. На 4 май 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 56,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 53,5 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 315,6 млрд. евро (при 304,6 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,7 млрд. евро до 1077,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 6 май 2016 г. Разлика спрямо 29 април 2016 г. – покупки Разлика спрямо 29 април 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 174,0 млрд. евро +1,7 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 18,9 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 746,3 млрд. евро +19,8 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -3,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 38,9 млрд. евро до 633,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 305 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 298 159 1 617
  2.1 Вземания от МВФ 77 016 −160
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 221 144 1 777
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 959 −3 358
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 515 −441
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 515 −441
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 512 369 −2 561
  5.1 Основни операции по рефинансиране 53 549 −2 708
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 458 532 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 288 146
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 117 556 3 092
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 425 410 19 076
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 077 704 17 677
  7.2 Други ценни книжа 347 706 1 398
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 979 0
9 Други активи 213 538 −393
Общо активи 3 017 789 17 030
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 077 665 4 075
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 949 240 49 920
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 633 412 38 864
  2.2 Депозитно улеснение 315 621 11 059
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 207 −3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 848 6
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 181 981 −28 885
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 85 051 −30 728
  5.2 Други задължения 96 929 1 843
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 990 −10 363
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 778 −1 238
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 203 −131
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 203 −131
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 208 529 3 346
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 99 022 300
Общо пасиви 3 017 789 17 030

Данни за контакт за медиите