Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. mai 2016

10. mai 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. mail 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 262,6 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. mai 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 1200 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,4 miljardi euro võrra 347,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4,1 miljardi euro võrra 1077,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 30,7 miljardi euro võrra 85,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,6 miljardi euro võrra 196,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. mail 2016 möödus 56,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 53,5 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 315,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 304,6 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,7 miljardi euro võrra 1077,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 6. mai 2016 Erinevus võrreldes 29. aprilliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 29. aprilliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 174,0 miljardit eurot +1,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 18,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 746,3 miljardit eurot +19,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot –3,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,9 miljardi euro võrra 633,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 305 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 298 159 1 617
  2.1 Nõuded RVFle 77 016 −160
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 221 144 1 777
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 959 −3 358
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 515 −441
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 515 −441
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 512 369 −2 561
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 53 549 −2 708
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 458 532 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 288 146
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 117 556 3 092
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 425 410 19 076
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 077 704 17 677
  7.2 Muud väärtpaberid 347 706 1 398
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 979 0
9 Muud varad 213 538 −393
Varad kokku 3 017 789 17 030
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 077 665 4 075
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 949 240 49 920
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 633 412 38 864
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 315 621 11 059
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 207 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 848 6
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 181 981 −28 885
  5.1 Valitsussektor 85 051 −30 728
  5.2 Muud kohustused 96 929 1 843
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 990 −10 363
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 778 −1 238
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 203 −131
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 203 −131
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 208 529 3 346
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 99 022 300
Kohustused kokku 3 017 789 17 030

Kontaktandmed