Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. máju 2016

10. mája 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. mája 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 262,6 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. mája 2016 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 200 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 347,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,1 mld. EUR na 1 077,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 30,7 mld. EUR na 85,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,6 mld. EUR na 196,5 mld. EUR. V stredu 4. mája 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 56,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 53,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 315,6 mld. EUR (v porovnaní s 304,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,7 mld. EUR na 1 077,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 6. máju 2016 Zmena oproti 29. aprílu 2016: nákup Zmena oproti 29. aprílu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 174,0 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 18,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 746,3 mld. EUR +19,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR -3,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 38,9 mld. EUR na 633,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 305 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 298 159 1 617
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 016 −160
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 221 144 1 777
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 959 −3 358
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 515 −441
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 515 −441
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 512 369 −2 561
  5.1 Hlavné refinančné operácie 53 549 −2 708
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 458 532 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 288 146
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 117 556 3 092
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 425 410 19 076
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 077 704 17 677
  7.2 Ostatné cenné papiere 347 706 1 398
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 979 0
9 Ostatné aktíva 213 538 −393
Aktíva spolu 3 017 789 17 030
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 077 665 4 075
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 949 240 49 920
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 633 412 38 864
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 315 621 11 059
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 207 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 848 6
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 181 981 −28 885
  5.1 Verejná správa 85 051 −30 728
  5.2 Ostatné záväzky 96 929 1 843
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 990 −10 363
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 778 −1 238
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 203 −131
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 203 −131
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 208 529 3 346
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 99 022 300
Pasíva spolu 3 017 789 17 030

Kontakt pre médiá