Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 mei 2016

10 mei 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 mei 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 262,6 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 mei 2016 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1.200 miljoen -

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 347,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,1 miljard naar EUR 1.077,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 30,7 miljard naar EUR 85,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,6 miljard naar EUR 196,5 miljard. Op woensdag 4 mei 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 56,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 53,5 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 315,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 304,6 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,7 miljard naar EUR 1.077,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 6 mei 2016 Verschil ten opzichte van 29 april 2016 – Aankopen Verschil ten opzichte van 29 april 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 174,0 miljard +EUR 1,7 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 18,9 miljard - -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 746,3 miljard +EUR 19,8 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -EUR 3,7 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,9 miljard naar EUR 633,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.305 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 298.159 1.617
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.016 −160
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 221.144 1.777
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.959 −3.358
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.515 −441
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.515 −441
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 512.369 −2.561
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 53.549 −2.708
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 458.532 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 288 146
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 117.556 3.092
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.425.410 19.076
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.077.704 17.677
  7.2 Overige waardepapieren 347.706 1.398
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.979 0
9 Overige activa 213.538 −393
Totaal activa 3.017.789 17.030
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.077.665 4.075
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 949.240 49.920
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 633.412 38.864
  2.2 Depositofaciliteit 315.621 11.059
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 207 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.848 6
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 181.981 −28.885
  5.1 Overheid 85.051 −30.728
  5.2 Overige verplichtingen 96.929 1.843
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.990 −10.363
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.778 −1.238
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.203 −131
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.203 −131
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 208.529 3.346
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 99.022 300
Totaal passiva 3.017.789 17.030

Contactpersonen voor de media