Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. maja 2016

10. maj 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. maja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 262,6 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. maj 2016 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1.200 mio USD -

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,4 milijarde EUR na 347,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,1 milijarde EUR na 1.077,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 30,7 milijarde EUR na 85,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 13,6 milijarde EUR na 196,5 milijarde EUR. V sredo, 4. maja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 56,3 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 53,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 315,6 milijarde EUR (v primerjavi s 304,6 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,7 milijarde EUR na 1.077,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 6. maja 2016 Razlika od 29. aprila 2016 – kupljeno Razlika od 29. aprila 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 174,0 milijarde EUR +1,7 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 18,9 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 746,3 milijarde EUR +19,8 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - –3,7 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 38,9 milijarde EUR na 633,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.305 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 298.159 1.617
  2.1 Terjatve do MDS 77.016 −160
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 221.144 1.777
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.959 −3.358
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.515 −441
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.515 −441
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 512.369 −2.561
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 53.549 −2.708
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 458.532 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 288 146
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 117.556 3.092
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.425.410 19.076
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.077.704 17.677
  7.2 Drugi vrednostni papirji 347.706 1.398
8 Dolg širše države v EUR 26.979 0
9 Druga sredstva 213.538 −393
Skupaj sredstva 3.017.789 17.030
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.077.665 4.075
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 949.240 49.920
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 633.412 38.864
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 315.621 11.059
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 207 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.848 6
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 181.981 −28.885
  5.1 Širša država 85.051 −30.728
  5.2 Druge obveznosti 96.929 1.843
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 56.990 −10.363
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.778 −1.238
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.203 −131
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.203 −131
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 208.529 3.346
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 99.022 300
Skupaj obveznosti 3.017.789 17.030

Stiki za medije