Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 maj 2016

10 maj 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 6 maj 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 262,6 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 maj 2016 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1 200 miljoner USD -

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 347,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,1 miljarder EUR till 1 077,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 30,7 miljarder EUR till 85,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 13,6 miljarder EUR till 196,5 miljarder EUR. Onsdagen den 4 maj 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 56,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 53,5 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 315,6 miljarder EUR (jämfört med 304,6 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,7 miljarder EUR till 1 077,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 6 maj 2016 Förändring jämfört med 29 april 2016 – Köp Förändring jämfört med 29 april 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 174,0 miljarder EUR +1,7 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 18,9 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 746,3 miljarder EUR +19,8 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -3,7 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,9 miljarder EUR till 633,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.305 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 298.159 1.617
  2.1 Fordringar på IMF 77.016 −160
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 221.144 1.777
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.959 −3.358
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.515 −441
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.515 −441
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 512.369 −2.561
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 53.549 −2.708
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 458.532 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 288 146
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 117.556 3.092
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.425.410 19.076
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.077.704 17.677
  7.2 Andra värdepapper 347.706 1.398
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.979 0
9 Övriga tillgångar 213.538 −393
Summa tillgångar 3.017.789 17.030
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.077.665 4.075
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 949.240 49.920
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 633.412 38.864
  2.2 Inlåningsfacilitet 315.621 11.059
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 207 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.848 6
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 181.981 −28.885
  5.1 Offentliga sektorn 85.051 −30.728
  5.2 Övriga skulder 96.929 1.843
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.990 −10.363
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.778 −1.238
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.203 −131
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.203 −131
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 208.529 3.346
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 99.022 300
Summa skulder 3.017.789 17.030

Kontakt för media