Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.5.2016

10.5.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.5.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 262,6 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.5.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 1 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 347,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,1 miljardilla eurolla 1 077,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 30,7 miljardilla eurolla 85,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,6 miljardilla eurolla 196,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.5.2016 erääntyi 56,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 53,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 315,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 304,6 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,7 miljardilla eurolla 1 077,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 6.5.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 174,0 miljardia euroa +1,7 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 18,9 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 746,3 miljardia euroa +19,8 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -3,7 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 38,9 miljardilla eurolla 633,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 305 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 298 159 1 617
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 016 −160
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 221 144 1 777
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 959 −3 358
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 515 −441
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 515 −441
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 512 369 −2 561
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 53 549 −2 708
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 458 532 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 288 146
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 117 556 3 092
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 425 410 19 076
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 077 704 17 677
  7.2 Muut arvopaperit 347 706 1 398
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 979 0
9 Muut saamiset 213 538 −393
Vastaavaa yhteensä 3 017 789 17 030
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 077 665 4 075
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 949 240 49 920
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 633 412 38 864
  2.2 Talletusmahdollisuus 315 621 11 059
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 207 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 848 6
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 181 981 −28 885
  5.1 Julkisyhteisöt 85 051 −30 728
  5.2 Muut 96 929 1 843
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 990 −10 363
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 778 −1 238
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 203 −131
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 203 −131
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 208 529 3 346
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 99 022 300
Vastattavaa yhteensä 3 017 789 17 030

Yhteyshenkilöt