Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 6. maijā

2016. gada 10. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 6. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 262.6 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 6. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 1 200 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 347.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.1 mljrd. euro (līdz 1 077.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 30.7 mljrd. euro (līdz 85.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.6 mljrd. euro (līdz 196.5 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 4. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 56.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 53.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 315.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 304.6 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.7 mljrd. euro (līdz 1 077.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 6. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 29. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 29. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 174.0 mljrd. euro +1.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 18.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 746.3 mljrd. euro +19.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro –3.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 38.9 mljrd. euro (līdz 633.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 305 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 159 1 617
  2.1 SVF debitoru parādi 77 016 −160
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 221 144 1 777
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28 959 −3 358
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 515 −441
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 515 −441
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 512 369 −2 561
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 53 549 −2 708
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 458 532 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 288 146
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 117 556 3 092
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 425 410 19 076
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 077 704 17 677
  7.2 Pārējie vērtspapīri 347 706 1 398
8 Valdības parāds euro 26 979 0
9 Pārējie aktīvi 213 538 −393
Kopā aktīvi 3 017 789 17 030
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 077 665 4 075
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 949 240 49 920
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 633 412 38 864
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 315 621 11 059
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 207 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 848 6
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 181 981 −28 885
  5.1 Saistības pret valdību 85 051 −30 728
  5.2 Pārējās saistības 96 929 1 843
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56 990 −10 363
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 778 −1 238
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 203 −131
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 203 −131
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 208 529 3 346
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 99 022 300
Kopā pasīvi 3 017 789 17 030

Kontaktinformācija presei