Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. maj 2016

10. maj 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. maj 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 262,6 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. maj 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage 1.200 mio. USD -

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,4 mia. euro til 347,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,1 mia. euro til 1.077,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 30,7 mia. euro til 85,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,6 mia. euro til 196,5 mia. euro. Onsdag den 4. maj 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 56,3 mia. euro, og en ny på 53,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 315,6 mia. euro (mod 304,6 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,7 mia. euro til 1.077,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 6. maj 2016 Ændring i forhold til 29. april 2016 – opkøb Ændring i forhold til 29. april 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,4 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 174,0 mia. euro +1,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 18,9 mia. euro - -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 746,3 mia. euro +19,8 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -3,7 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,9 mia. euro til 633,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.305 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 298.159 1.617
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.016 −160
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 221.144 1.777
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.959 −3.358
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.515 −441
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.515 −441
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 512.369 −2.561
  5.1 Primære markedsoperationer 53.549 −2.708
  5.2 Langfristede markedsoperationer 458.532 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 288 146
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 117.556 3.092
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.425.410 19.076
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.077.704 17.677
  7.2 Andre værdipapirer 347.706 1.398
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.979 0
9 Andre aktiver 213.538 −393
Aktiver i alt 3.017.789 17.030
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.077.665 4.075
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 949.240 49.920
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 633.412 38.864
  2.2 Indlånsfacilitet 315.621 11.059
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 207 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.848 6
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 181.981 −28.885
  5.1 Offentlig forvaltning og service 85.051 −30.728
  5.2 Andre forpligtelser 96.929 1.843
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.990 −10.363
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.778 −1.238
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.203 −131
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.203 −131
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 208.529 3.346
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 99.022 300
Passiver i alt 3.017.789 17.030

Medie- og pressehenvendelser