Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. květnu 2016

10. května 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. května 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 262,6 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. května 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 1 200 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 347,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,1 mld. EUR na 1 077,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 30,7 mld. EUR na 85,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 13,6 mld. EUR na 196,5 mld. EUR. Ve středu 4. května 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 56,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 53,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 315,6 mld. EUR (ve srovnání s 304,6 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,7 mld. EUR na 1 077,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 6. květnu 2016 Rozdíl v porovnání s 29. dubnem 2016 – nákupy Rozdíl v porovnání s 29. dubnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 174,0 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 18,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 746,3 mld. EUR +19,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR -3,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,9 mld. EUR na 633,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 305 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 298 159 1 617
  2.1 Pohledávky za MMF 77 016 −160
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 221 144 1 777
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 959 −3 358
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 515 −441
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 515 −441
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 512 369 −2 561
  5.1 Hlavní refinanční operace 53 549 −2 708
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 458 532 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 288 146
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 117 556 3 092
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 425 410 19 076
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 077 704 17 677
  7.2 Ostatní cenné papíry 347 706 1 398
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 979 0
9 Ostatní aktiva 213 538 −393
Aktiva celkem 3 017 789 17 030
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 077 665 4 075
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 949 240 49 920
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 633 412 38 864
  2.2 Vkladová facilita 315 621 11 059
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 207 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 848 6
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 181 981 −28 885
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 85 051 −30 728
  5.2 Ostatní závazky 96 929 1 843
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 990 −10 363
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 778 −1 238
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 203 −131
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 203 −131
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 208 529 3 346
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 022 300
Pasiva celkem 3 017 789 17 030

Kontakty pro média