Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 maja 2016 roku

10 maja 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6.05.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 262,6 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6.05.2016 8-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1200 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,4 mld EUR, do 347,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,1 mld EUR, do 1077,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 30,7 mld EUR, do 85,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,6 mld EUR, do 196,5 mld EUR. W środę 4.05.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 56,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 53,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 315,6 mld EUR (wobec 304,6 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,7 mld EUR, do 1077,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 6.05.2016 Różnica wobec 29.04.2016 – zakup Różnica wobec 29.04.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 174,0 mld EUR +1,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 18,9 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 746,3 mld EUR +19,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR 3,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 38,9 mld EUR, do 633,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.305 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 298.159 1.617
  2.1 Należności od MFW 77.016 −160
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 221.144 1.777
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.959 −3.358
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.515 −441
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.515 −441
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 512.369 −2.561
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 53.549 −2.708
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 458.532 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 288 146
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 117.556 3.092
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.425.410 19.076
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.077.704 17.677
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.706 1.398
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.979 0
9 Pozostałe aktywa 213.538 −393
Aktywa razem 3.017.789 17.030
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.077.665 4.075
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 949.240 49.920
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 633.412 38.864
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 315.621 11.059
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 207 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.848 6
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 181.981 −28.885
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 85.051 −30.728
  5.2 Pozostałe zobowiązania 96.929 1.843
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.990 −10.363
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.778 −1.238
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.203 −131
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.203 −131
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 208.529 3.346
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.022 300
Pasywa razem 3.017.789 17.030

Kontakt z mediami