Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 29. travnja 2016.

3. svibnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 29. travnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,2 mlrd. EUR na 263 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
28. travnja 2016. 8-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1.200 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 3 mlrd. EUR na 346,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5 mlrd. EUR na 1.073,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 46,4 mlrd. EUR na 115,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 30,8 mlrd. EUR na 210,2 mlrd. EUR. U srijedu, 27. travnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 54 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 56,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 13,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 9,4 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 304,6 mlrd. EUR (u odnosu na 274,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,6 mlrd. EUR na 1.060 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 29. travnja 2016. Razlika u odnosu na 22. travnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 22. travnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,4 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 172,3 mlrd. EUR +1,4 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 726,5 mlrd. EUR +17,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 114,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 15,5 mlrd. EUR na 594,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 304 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 296 542 1 779
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 176 −227
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 219 367 2 006
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 318 425
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 956 −247
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 956 −247
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 514 930 −1 835
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 56 256 2 237
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 458 532 −4 173
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 142 102
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 464 4 714
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 406 335 15 529
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 060 027 18 553
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 346 308 −3 025
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 979 −6
9 Ostala imovina 213 931 −2 783
Ukupno imovina 3 000 759 17 576
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 073 590 5 004
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 899 320 44 510
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 594 548 15 508
  2.2 Novčani depoziti 304 562 29 697
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 210 −695
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 841 −268
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 210 865 −44 998
  5.1 Opća država 115 779 −46 413
  5.2 Ostale obveze 95 086 1 416
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 67 353 12 334
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 015 843
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 334 115
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 334 115
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 205 183 −20
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 722 56
Ukupno obveze 3 000 759 17 576