Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 29. aprīlī

2016. gada 3. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 29. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 263 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 28. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 1 200 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3 mljrd. euro (līdz 346.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5 mljrd. euro (līdz 1 073.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 46.4 mljrd. euro (līdz 115.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 30.8 mljrd. euro (līdz 210.2 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 27. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 54 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 56.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 13.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 304.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 274.9 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.6 mljrd. euro (līdz 1 060 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 29. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 22. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 22. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.4 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 172.3 mljrd. euro +1.4 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 726.5 mljrd. euro +17.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 114.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 15.5 mljrd. euro (līdz 594.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 304 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 296 542 1 779
  2.1 SVF debitoru parādi 77 176 −227
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 219 367 2 006
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 318 425
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 956 −247
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 956 −247
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 514 930 −1 835
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 56 256 2 237
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 458 532 −4 173
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 142 102
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 464 4 714
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 406 335 15 529
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 060 027 18 553
  7.2 Pārējie vērtspapīri 346 308 −3 025
8 Valdības parāds euro 26 979 −6
9 Pārējie aktīvi 213 931 −2 783
Kopā aktīvi 3 000 759 17 576
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 073 590 5 004
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 899 320 44 510
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 594 548 15 508
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 304 562 29 697
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 210 −695
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 841 −268
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 210 865 −44 998
  5.1 Saistības pret valdību 115 779 −46 413
  5.2 Pārējās saistības 95 086 1 416
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 67 353 12 334
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 015 843
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 334 115
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 334 115
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 205 183 −20
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 722 56
Kopā pasīvi 3 000 759 17 576