Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 april 2016

3 maj 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 29 april 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 263 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
28 april 2016 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 1 200 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 3 miljarder EUR till 346,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5 miljarder EUR till 1 073,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 46,4 miljarder EUR till 115,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 30,8 miljarder EUR till 210,2 miljarder EUR. Onsdagen den 27 april 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 54 miljarder EUR och ersattes med en ny på 56,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 13,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 9,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 304,6 miljarder EUR (jämfört med 274,9 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,6 miljarder EUR till 1 060 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 29 april 2016 Förändring jämfört med 22 april 2016 – Köp Förändring jämfört med 22 april 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,4 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 172,3 miljarder EUR +1,4 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,0 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 726,5 miljarder EUR +17,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 114,7 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,5 miljarder EUR till 594,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.304 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 296.542 1.779
  2.1 Fordringar på IMF 77.176 −227
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 219.367 2.006
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.318 425
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.956 −247
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.956 −247
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 514.930 −1.835
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 56.256 2.237
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 458.532 −4.173
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 142 102
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.464 4.714
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.406.335 15.529
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.060.027 18.553
  7.2 Andra värdepapper 346.308 −3.025
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.979 −6
9 Övriga tillgångar 213.931 −2.783
Summa tillgångar 3.000.759 17.576
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.073.590 5.004
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 899.320 44.510
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 594.548 15.508
  2.2 Inlåningsfacilitet 304.562 29.697
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 210 −695
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.841 −268
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 210.865 −44.998
  5.1 Offentliga sektorn 115.779 −46.413
  5.2 Övriga skulder 95.086 1.416
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 67.353 12.334
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.015 843
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.334 115
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.334 115
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 205.183 −20
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.722 56
Summa skulder 3.000.759 17.576