Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. aprila 2016

3. maj 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. aprila 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 1,2 milijarde EUR na 263 milijard EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. april 2016 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 1.200 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 3 milijarde EUR na 346,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5 milijard EUR na 1.073,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 46,4 milijarde EUR na 115,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 30,8 milijarde EUR na 210,2 milijarde EUR. V sredo, 27. aprila 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 54 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 56,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 13,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 9,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 304,6 milijarde EUR (v primerjavi z 274,9 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,6 milijarde EUR na 1.060 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 29. aprila 2016 Razlika od 22. aprila 2016 – kupljeno Razlika od 22. aprila 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,4 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 172,3 milijarde EUR +1,4 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,0 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 726,5 milijarde EUR +17,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 114,7 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 15,5 milijarde EUR na 594,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.304 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 296.542 1.779
  2.1 Terjatve do MDS 77.176 −227
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 219.367 2.006
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.318 425
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.956 −247
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.956 −247
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 514.930 −1.835
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 56.256 2.237
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 458.532 −4.173
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 142 102
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.464 4.714
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.406.335 15.529
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.060.027 18.553
  7.2 Drugi vrednostni papirji 346.308 −3.025
8 Dolg širše države v EUR 26.979 −6
9 Druga sredstva 213.931 −2.783
Skupaj sredstva 3.000.759 17.576
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.073.590 5.004
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 899.320 44.510
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 594.548 15.508
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 304.562 29.697
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 210 −695
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.841 −268
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 210.865 −44.998
  5.1 Širša država 115.779 −46.413
  5.2 Druge obveznosti 95.086 1.416
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 67.353 12.334
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.015 843
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.334 115
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.334 115
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 205.183 −20
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.722 56
Skupaj obveznosti 3.000.759 17.576