Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 april 2016

3 mei 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 april 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,2 miljard naar EUR 263 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 april 2016 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 1.200 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 3 miljard naar EUR 346,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5 miljard naar EUR 1.073,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 46,4 miljard naar EUR 115,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 30,8 miljard naar EUR 210,2 miljard. Op woensdag 27 april 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 54 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 56,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 13,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 9,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 304,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 274,9 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,6 miljard naar EUR 1.060 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 29 april 2016 Verschil ten opzichte van 22 april 2016 – Aankopen Verschil ten opzichte van 22 april 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,4 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 172,3 miljard +EUR 1,4 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,0 miljard - -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 726,5 miljard +EUR 17,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 114,7 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,5 miljard naar EUR 594,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.304 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 296.542 1.779
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.176 −227
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 219.367 2.006
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.318 425
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.956 −247
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.956 −247
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 514.930 −1.835
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 56.256 2.237
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 458.532 −4.173
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 142 102
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.464 4.714
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.406.335 15.529
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.060.027 18.553
  7.2 Overige waardepapieren 346.308 −3.025
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.979 −6
9 Overige activa 213.931 −2.783
Totaal activa 3.000.759 17.576
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.073.590 5.004
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 899.320 44.510
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 594.548 15.508
  2.2 Depositofaciliteit 304.562 29.697
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 210 −695
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.841 −268
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 210.865 −44.998
  5.1 Overheid 115.779 −46.413
  5.2 Overige verplichtingen 95.086 1.416
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 67.353 12.334
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.015 843
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.334 115
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.334 115
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 205.183 −20
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.722 56
Totaal passiva 3.000.759 17.576