Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 kwietnia 2016 roku

3 maja 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29.04.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,2 mld EUR, do 263 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28.04.2016 8-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1200 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 3 mld EUR, do 346,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5 mld EUR, do 1073,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 46,4 mld EUR, do 115,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 30,8 mld EUR, do 210,2 mld EUR. W środę 27.04.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 54 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 56,3 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 13,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 9,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 304,6 mld EUR (wobec 274,9 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,6 mld EUR, do 1060 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 29.04.2016 Różnica wobec 22.04.2016 – zakup Różnica wobec 22.04.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,4 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 172,3 mld EUR +1,4 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,0 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 726,5 mld EUR +17,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 114,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 15,5 mld EUR, do 594,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.304 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 296.542 1.779
  2.1 Należności od MFW 77.176 −227
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 219.367 2.006
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.318 425
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.956 −247
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.956 −247
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 514.930 −1.835
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 56.256 2.237
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 458.532 −4.173
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 142 102
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.464 4.714
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.406.335 15.529
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.060.027 18.553
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 346.308 −3.025
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.979 −6
9 Pozostałe aktywa 213.931 −2.783
Aktywa razem 3.000.759 17.576
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.073.590 5.004
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 899.320 44.510
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 594.548 15.508
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 304.562 29.697
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 210 −695
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.841 −268
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 210.865 −44.998
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 115.779 −46.413
  5.2 Pozostałe zobowiązania 95.086 1.416
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 67.353 12.334
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.015 843
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.334 115
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.334 115
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 205.183 −20
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.722 56
Pasywa razem 3.000.759 17.576