Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. aprílu 2016

3. mája 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. apríla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 1,2 mld. EUR na 263 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
28. apríla 2016 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 200 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 3 mld. EUR na 346,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5 mld. EUR na 1 073,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 46,4 mld. EUR na 115,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 30,8 mld. EUR na 210,2 mld. EUR. V stredu 27. apríla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 54 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 56,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 13,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 9,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 304,6 mld. EUR (v porovnaní s 274,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,6 mld. EUR na 1 060 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 29. aprílu 2016 Zmena oproti 22. aprílu 2016: nákup Zmena oproti 22. aprílu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 172,3 mld. EUR +1,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 726,5 mld. EUR +17,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 114,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 15,5 mld. EUR na 594,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 304 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 296 542 1 779
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 176 −227
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 219 367 2 006
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 318 425
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 956 −247
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 956 −247
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 514 930 −1 835
  5.1 Hlavné refinančné operácie 56 256 2 237
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 458 532 −4 173
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 142 102
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 464 4 714
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 406 335 15 529
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 060 027 18 553
  7.2 Ostatné cenné papiere 346 308 −3 025
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 979 −6
9 Ostatné aktíva 213 931 −2 783
Aktíva spolu 3 000 759 17 576
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 073 590 5 004
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 899 320 44 510
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 594 548 15 508
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 304 562 29 697
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 210 −695
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 841 −268
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 210 865 −44 998
  5.1 Verejná správa 115 779 −46 413
  5.2 Ostatné záväzky 95 086 1 416
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 67 353 12 334
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 015 843
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 334 115
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 334 115
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 205 183 −20
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 722 56
Pasíva spolu 3 000 759 17 576