Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. dubnu 2016

3. května 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. dubna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 1,2 mld. EUR na 263 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. dubna 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 1 200 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 3 mld. EUR na 346,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5 mld. EUR na 1 073,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 46,4 mld. EUR na 115,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 30,8 mld. EUR na 210,2 mld. EUR. Ve středu 27. dubna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 54 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 56,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 13,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 9,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 304,6 mld. EUR (oproti 274,9 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,6 mld. EUR na 1 060 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 29. dubnu 2016 Rozdíl v porovnání s 22. dubnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 22. dubnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 172,3 mld. EUR +1,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 726,5 mld. EUR +17,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 114,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,5 mld. EUR na 594,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 304 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 296 542 1 779
  2.1 Pohledávky za MMF 77 176 −227
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 219 367 2 006
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 318 425
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 956 −247
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 956 −247
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 514 930 −1 835
  5.1 Hlavní refinanční operace 56 256 2 237
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 458 532 −4 173
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 142 102
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 464 4 714
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 406 335 15 529
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 060 027 18 553
  7.2 Ostatní cenné papíry 346 308 −3 025
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 979 −6
9 Ostatní aktiva 213 931 −2 783
Aktiva celkem 3 000 759 17 576
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 073 590 5 004
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 899 320 44 510
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 594 548 15 508
  2.2 Vkladová facilita 304 562 29 697
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 210 −695
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 841 −268
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 210 865 −44 998
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 115 779 −46 413
  5.2 Ostatní závazky 95 086 1 416
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 67 353 12 334
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 015 843
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 334 115
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 334 115
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 205 183 −20
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 722 56
Pasiva celkem 3 000 759 17 576