SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. april 2016

3. maj 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. april 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,2 mia. euro til 263 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. april 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage - 1.200 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 3 mia. euro til 346,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5 mia. euro til 1.073,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 46,4 mia. euro til 115,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 30,8 mia. euro til 210,2 mia. euro. Onsdag den 27. april 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 54 mia. euro, og en ny på 56,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 13,6 mia. euro, og en ny på 9,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 304,6 mia. euro (mod 274,9 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,6 mia. euro til 1.060 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 29. april 2016 Ændring i forhold til 22. april 2016 – opkøb Ændring i forhold til 22. april 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,4 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 172,3 mia. euro +1,4 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,0 mia. euro - -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 726,5 mia. euro +17,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 114,7 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,5 mia. euro til 594,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.304 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 296.542 1.779
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.176 −227
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 219.367 2.006
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.318 425
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.956 −247
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.956 −247
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 514.930 −1.835
  5.1 Primære markedsoperationer 56.256 2.237
  5.2 Langfristede markedsoperationer 458.532 −4.173
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 142 102
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.464 4.714
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.406.335 15.529
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.060.027 18.553
  7.2 Andre værdipapirer 346.308 −3.025
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.979 −6
9 Andre aktiver 213.931 −2.783
Aktiver i alt 3.000.759 17.576
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.073.590 5.004
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 899.320 44.510
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 594.548 15.508
  2.2 Indlånsfacilitet 304.562 29.697
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 210 −695
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.841 −268
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 210.865 −44.998
  5.1 Offentlig forvaltning og service 115.779 −46.413
  5.2 Andre forpligtelser 95.086 1.416
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 67.353 12.334
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.015 843
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.334 115
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.334 115
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 205.183 −20
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.722 56
Passiver i alt 3.000.759 17.576