Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 април 2016 г.

3 май 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 29 април 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 1,2 млрд. евро до 263 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 април 2016 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 1200 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 3 млрд. евро до 346,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5 млрд. евро до 1073,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 46,4 млрд. евро до 115,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 30,8 млрд. евро до 210,2 млрд. евро. На 27 април 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 54 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 56,3 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 13,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 9,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 304,6 млрд. евро (при 274,9 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,6 млрд. евро до 1060 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 29 април 2016 г. Разлика спрямо 22 април 2016 г. – покупки Разлика спрямо 22 април 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,4 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 172,3 млрд. евро +1,4 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,0 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 726,5 млрд. евро +17,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 114,7 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 15,5 млрд. евро до 594,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 304 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 296 542 1 779
  2.1 Вземания от МВФ 77 176 −227
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 219 367 2 006
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 318 425
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 956 −247
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 956 −247
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 514 930 −1 835
  5.1 Основни операции по рефинансиране 56 256 2 237
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 458 532 −4 173
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 142 102
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 464 4 714
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 406 335 15 529
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 060 027 18 553
  7.2 Други ценни книжа 346 308 −3 025
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 979 −6
9 Други активи 213 931 −2 783
Общо активи 3 000 759 17 576
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 073 590 5 004
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 899 320 44 510
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 594 548 15 508
  2.2 Депозитно улеснение 304 562 29 697
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 210 −695
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 841 −268
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 210 865 −44 998
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 115 779 −46 413
  5.2 Други задължения 95 086 1 416
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 67 353 12 334
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 015 843
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 334 115
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 334 115
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 205 183 −20
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 722 56
Общо пасиви 3 000 759 17 576