Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 18. prosinca 2015.

22. prosinca 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 18. prosinca 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,2 mlrd. EUR na 265,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
17. prosinca 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 135 mil. USD
17. prosinca 2015.  21-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 925 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,4 mlrd. EUR na 358,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5,2 mlrd. EUR na 1.074,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 17,5 mlrd. EUR na 86,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 2,7 mlrd. EUR na 349,2 mlrd. EUR. U srijedu, 16. prosinca 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 69,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 68,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 11,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 11,7 mlrd. EUR. Osim toga, namirena je i ciljana operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 18,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1.015 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) smanjila se za 0,1 mlrd. EUR i iznosila približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 188,8 mlrd. EUR (u odnosu na 174 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,2 mlrd. EUR na 798,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 18. prosinca 2015. Razlika u odnosu na 11. prosinca 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 11. prosinca 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,6 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,7 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 143,4 mlrd. EUR +1,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,6 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 486,7 mlrd. EUR +11,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 122,6 mlrd. EUR –0,4 mlrd EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 8,7 mlrd. EUR na 550,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 851 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 295 409 −772
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 025 374
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 216 385 −1 146
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 441 1 492
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 726 132
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 726 132
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 538 174 17 557
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 68 570 −524
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 469 543 18 172
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 60 −91
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 122 546 −1 578
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 157 241 11 799
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 798 576 12 246
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 664 −447
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 151 −1
9 Ostala imovina 216 717 −1 310
Ukupno imovina 2 759 255 27 319
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 074 682 5 241
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 739 458 6 192
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 550 495 −8 665
  2.2 Novčani depoziti 188 823 14 857
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 141 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 143 −25
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 172 274 16 981
  5.1 Opća država 86 886 17 462
  5.2 Ostale obveze 85 387 −481
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 37 194 112
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 967 −42
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 320 −486
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 320 −486
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 217 080 −653
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 200 0
Ukupno obveze 2 759 255 27 319