Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 18. decembrī

2015. gada 22. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 18. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 265.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 17. decembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 135 milj. ASV dolāru
2015. gada 17. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 21 dienas 925 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 358.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 1 074.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.5 mljrd. euro (līdz 86.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 349.2 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 16. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 69.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 68.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 11.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 11.7 mljrd. euro apmērā. Turklāt tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācija 18.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 015 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 188.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 174 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 798.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 18. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 11. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 11. decembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.7 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 143.4 mljrd. euro +1.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.6 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 486.7 mljrd. euro +11.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 122.6 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.7 mljrd. euro (līdz 550.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 851 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 295 409 −772
  2.1 SVF debitoru parādi 79 025 374
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 216 385 −1 146
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 441 1 492
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 726 132
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 726 132
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 538 174 17 557
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 68 570 −524
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 469 543 18 172
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 60 −91
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 122 546 −1 578
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 157 241 11 799
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 798 576 12 246
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 664 −447
8 Valdības parāds euro 25 151 −1
9 Pārējie aktīvi 216 717 −1 310
Kopā aktīvi 2 759 255 27 319
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 074 682 5 241
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 739 458 6 192
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 550 495 −8 665
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 188 823 14 857
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 141 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 143 −25
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 172 274 16 981
  5.1 Saistības pret valdību 86 886 17 462
  5.2 Pārējās saistības 85 387 −481
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37 194 112
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1 967 −42
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 320 −486
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 320 −486
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 217 080 −653
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 200 0
Kopā pasīvi 2 759 255 27 319