Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 grudnia 2015 roku

22 grudnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18.12.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,2 mld EUR do poziomu 265,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17.12.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 135 mln USD
17.12.2015  21-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 925 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,4 mld EUR do poziomu 358,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,2 mld EUR do poziomu 1074,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 17,5 mld EUR do poziomu 86,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,7 mld EUR do poziomu 349,2 mld EUR. W środę 16.12.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 69,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 68,6 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 11,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,7 mld EUR. Ponadto nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej (TLTRO) w kwocie 18,3 mld EUR, z terminem zapadalności 1015 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) zmalało o 0,1 mld EUR do poziomu bliskiego zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 188,8 mld EUR (wobec 174 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,2 mld EUR do poziomu 798,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 18.12.2015 Różnica wobec 11.12.2015 – zakup Różnica wobec 11.12.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,6 mld EUR –0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,7 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 143,4 mld EUR +1,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,6 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 486,7 mld EUR +11,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 122,6 mld EUR –0,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,7 mld EUR do poziomu 550,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.851 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 295.409 −772
  2.1 Należności od MFW 79.025 374
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 216.385 −1.146
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.441 1.492
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.726 132
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.726 132
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 538.174 17.557
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 68.570 −524
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 469.543 18.172
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 60 −91
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 122.546 −1.578
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.157.241 11.799
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 798.576 12.246
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.664 −447
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.151 −1
9 Pozostałe aktywa 216.717 −1.310
Aktywa razem 2.759.255 27.319
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.074.682 5.241
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 739.458 6.192
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 550.495 −8.665
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 188.823 14.857
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 141 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.143 −25
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 172.274 16.981
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 86.886 17.462
  5.2 Pozostałe zobowiązania 85.387 −481
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.194 112
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.967 −42
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.320 −486
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.320 −486
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 217.080 −653
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.200 0
Pasywa razem 2.759.255 27.319