Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 декември 2015 г.

22 декември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 18 декември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 1,2 млрд. евро до 265,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 декември 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 135 млн. щатски долара -
17 декември 2015 г.  21-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 925 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,4 млрд. евро до 358,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,2 млрд. евро до 1074,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват със 17,5 млрд. евро до 86,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,7 млрд. евро до 349,2 млрд. евро. На 16 декември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 69,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 68,6 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 11,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11,7 млрд. евро. Освен това бе извършено плащането по целева операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 18,3 млрд. евро с матуритет 1015 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) намалява с 0,1 млрд. евро и е близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 188,8 млрд. евро (при 174 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,2 млрд. евро до 798,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 18 декември 2015 г. Разлика спрямо 11 декември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 11 декември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,6 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,7 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 143,4 млрд. евро +1,5 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,6 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 486,7 млрд. евро +11,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 122,6 млрд. евро - -0,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 8,7 млрд. евро до 550,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 851 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 295 409 −772
  2.1 Вземания от МВФ 79 025 374
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 216 385 −1 146
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 441 1 492
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 726 132
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 726 132
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 538 174 17 557
  5.1 Основни операции по рефинансиране 68 570 −524
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 469 543 18 172
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 60 −91
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 122 546 −1 578
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 157 241 11 799
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 798 576 12 246
  7.2 Други ценни книжа 358 664 −447
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 151 −1
9 Други активи 216 717 −1 310
Общо активи 2 759 255 27 319
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 074 682 5 241
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 739 458 6 192
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 550 495 −8 665
  2.2 Депозитно улеснение 188 823 14 857
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 141 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 143 −25
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 172 274 16 981
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 86 886 17 462
  5.2 Други задължения 85 387 −481
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 194 112
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 967 −42
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 320 −486
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 320 −486
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 217 080 −653
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 200 0
Общо пасиви 2 759 255 27 319