Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 december 2015

22 december 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 december 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,2 miljard naar EUR 265,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 december 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 135 miljoen -
17 december 2015  21-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 925 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 358,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,2 miljard naar EUR 1.074,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,5 miljard naar EUR 86,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,7 miljard naar EUR 349,2 miljard. Op woensdag 16 december 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 69,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 68,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 11,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 11,7 miljard verrekend. Daarnaast werd een gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO) van EUR 18,3 miljard, met een looptijd van 1.015 dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) daalde met EUR 0,1 miljard en was bijna nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 188,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 174 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,2 miljard naar EUR 798,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 18 december 2015 Verschil t.o.v. 11 december 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 11 december 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,6 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,7 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 143,4 miljard +EUR 1,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,6 miljard +EUR 0,1 miljard -
Aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 486,7 miljard +EUR 11,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 122,6 miljard - -EUR 0,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,7 miljard naar EUR 550,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.851 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 295.409 −772
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.025 374
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 216.385 −1.146
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.441 1.492
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.726 132
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.726 132
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 538.174 17.557
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 68.570 −524
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 469.543 18.172
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 60 −91
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 122.546 −1.578
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.157.241 11.799
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 798.576 12.246
  7.2 Overige waardepapieren 358.664 −447
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.151 −1
9 Overige activa 216.717 −1.310
Totaal activa 2.759.255 27.319
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.074.682 5.241
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 739.458 6.192
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 550.495 −8.665
  2.2 Depositofaciliteit 188.823 14.857
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 141 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.143 −25
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 172.274 16.981
  5.1 Overheid 86.886 17.462
  5.2 Overige verplichtingen 85.387 −481
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.194 112
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.967 −42
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.320 −486
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.320 −486
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 217.080 −653
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.200 0
Totaal passiva 2.759.255 27.319