SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. december 2015

22. december 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. december 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,2 mia. euro til 265,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. december 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 135 mio. USD -
17. december 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 21 dage - 925 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,4 mia. euro til 358,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,2 mia. euro til 1.074,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,5 mia. euro til 86,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,7 mia. euro til 349,2 mia. euro. Onsdag den 16. december 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 69,1 mia. euro, og en ny på 68,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 11,8 mia. euro, og en ny på 11,7 mia. euro blev afviklet. Desuden blev en målrettet langfristet markedsoperation på 18,3 mia. euro afviklet med en løbetid på 1.015 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) faldt med 0,1 mia. euro og var tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 188,8 mia. euro (mod 174 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,2 mia. euro til 798,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 18. december 2015 Ændring i forhold til 11. december 2015 – opkøb Ændring i forhold til 11. december 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,6 mia. euro - -0,1 mia.euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,7 mia. euro - -0,1 mia.euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 143,4 mia. euro +1,5 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,6 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 486,7 mia. euro +11,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 122,6 mia. euro - -0,4 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,7 mia. euro til 550,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.851 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 295.409 −772
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.025 374
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 216.385 −1.146
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.441 1.492
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.726 132
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.726 132
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 538.174 17.557
  5.1 Primære markedsoperationer 68.570 −524
  5.2 Langfristede markedsoperationer 469.543 18.172
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 60 −91
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 122.546 −1.578
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.157.241 11.799
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 798.576 12.246
  7.2 Andre værdipapirer 358.664 −447
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.151 −1
9 Andre aktiver 216.717 −1.310
Aktiver i alt 2.759.255 27.319
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.074.682 5.241
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 739.458 6.192
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 550.495 −8.665
  2.2 Indlånsfacilitet 188.823 14.857
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 141 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.143 −25
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 172.274 16.981
  5.1 Offentlig forvaltning og service 86.886 17.462
  5.2 Andre forpligtelser 85.387 −481
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.194 112
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.967 −42
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.320 −486
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.320 −486
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 217.080 −653
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.200 0
Passiver i alt 2.759.255 27.319