Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 december 2015

22 december 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 december 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 265,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 december 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 135 miljoner USD -
17 december 2015  21-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 925 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 358,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,2 miljarder EUR till 1 074,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5,1 på skuldsidan) ökade med 17,5 miljarder EUR till 86,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 349,2 miljarder EUR. Onsdagen den 16 december 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 69,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 68,6 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 11,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11,7 miljarder EUR. Dessutom avvecklades en riktad långfristig refinansieringstransaktion på 18,3 miljarder EUR med en löptid på 1 015 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR och var nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 188,8 miljarder EUR (jämfört med 174 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 798,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 18 december 2015 Förändring jämfört med den 11 december 2015 – Köp Förändring jämfört med den 11 december 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,6 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,7 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 143,4 miljarder EUR +1,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,6 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 486,7 miljarder EUR +11,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 122,6 miljarder EUR - - 0,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,7 miljarder EUR till 550,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.851 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 295.409 −772
  2.1 Fordringar på IMF 79.025 374
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 216.385 −1.146
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.441 1.492
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.726 132
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.726 132
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 538.174 17.557
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 68.570 −524
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 469.543 18.172
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 60 −91
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 122.546 −1.578
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.157.241 11.799
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 798.576 12.246
  7.2 Andra värdepapper 358.664 −447
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.151 −1
9 Övriga tillgångar 216.717 −1.310
Summa tillgångar 2.759.255 27.319
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.074.682 5.241
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 739.458 6.192
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 550.495 −8.665
  2.2 Inlåningsfacilitet 188.823 14.857
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 141 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.143 −25
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 172.274 16.981
  5.1 Offentliga sektorn 86.886 17.462
  5.2 Övriga skulder 85.387 −481
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.194 112
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.967 −42
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.320 −486
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.320 −486
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 217.080 −653
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.200 0
Summa skulder 2.759.255 27.319