Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. prosinci 2015

22. prosince 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. prosince 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 1,2 mld. EUR na 265,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. prosince 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 135 mil. USD
17. prosince 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 21 dní 925 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 358,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,2 mld. EUR na 1 074,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 17,5 mld. EUR na 86,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2,7 mld. EUR na 349,2 mld. EUR. Ve středu 16. prosince 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 69,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 68,6 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 11,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 11,7 mld. EUR. Navíc byla vypořádána cílená dlouhodobější refinanční operace o objemu 18,3 mld. EUR se splatností 1 015 dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) klesla o 0,1 mld. EUR a nacházela se na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 188,8 mld. EUR (oproti 174 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,2 mld. EUR na 798,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 18. prosinci 2015 Rozdíl v porovnání s 11. prosincem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 11. prosincem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,7 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 143,4 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,6 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 486,7 mld. EUR +11,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 122,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,7 mld. EUR na 550,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 851 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 295 409 −772
  2.1 Pohledávky za MMF 79 025 374
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 216 385 −1 146
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 441 1 492
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 726 132
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 726 132
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 538 174 17 557
  5.1 Hlavní refinanční operace 68 570 −524
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 469 543 18 172
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 60 −91
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 122 546 −1 578
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 157 241 11 799
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 798 576 12 246
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 664 −447
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 151 −1
9 Ostatní aktiva 216 717 −1 310
Aktiva celkem 2 759 255 27 319
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 074 682 5 241
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 739 458 6 192
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 550 495 −8 665
  2.2 Vkladová facilita 188 823 14 857
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 141 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 143 −25
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 172 274 16 981
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 86 886 17 462
  5.2 Ostatní závazky 85 387 −481
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 194 112
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 967 −42
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 320 −486
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 320 −486
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 217 080 −653
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 200 0
Pasiva celkem 2 759 255 27 319