Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. decembru 2015

22. decembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. decembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 1,2 mld. EUR na 265,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. decembra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 135 mil. USD
17. decembra 2015  21-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 925 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,4 mld. EUR na 358,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5,2 mld. EUR na 1 074,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 17,5 mld. EUR na 86,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 2,7 mld. EUR na 349,2 mld. EUR. V stredu 16. decembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 69,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 68,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 11,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 11,7 mld. EUR. Okrem toho bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 18,3 mld. EUR so splatnosťou 1 015 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) sa znížil o 0,1 mld. EUR a bol takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 188,8 mld. EUR (v porovnaní so 174 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,2 mld. EUR na 798,6 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 18. decembru 2015 Zmena oproti 11. decembru 2015: nákup Zmena oproti 11. decembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,7 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 143,4 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,6 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 486,7 mld. EUR +11,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 122,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,7 mld. EUR na 550,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 851 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 295 409 −772
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 025 374
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 216 385 −1 146
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 441 1 492
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 726 132
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 726 132
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 538 174 17 557
  5.1 Hlavné refinančné operácie 68 570 −524
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 469 543 18 172
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 60 −91
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 122 546 −1 578
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 157 241 11 799
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 798 576 12 246
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 664 −447
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 151 −1
9 Ostatné aktíva 216 717 −1 310
Aktíva spolu 2 759 255 27 319
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 074 682 5 241
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 739 458 6 192
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 550 495 −8 665
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 188 823 14 857
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 141 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 143 −25
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 172 274 16 981
  5.1 Verejná správa 86 886 17 462
  5.2 Ostatné záväzky 85 387 −481
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 194 112
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 967 −42
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 320 −486
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 320 −486
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 217 080 −653
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 200 0
Pasíva spolu 2 759 255 27 319