Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. decembra 2015

22. december 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. decembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 1,2 milijarde EUR na 265,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. december 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 135 mio USD -
17. december 2015  21-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 925 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 358,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,2 milijarde EUR na 1.074,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,5 milijarde EUR na 86,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,7 milijarde EUR na 349,2 milijarde EUR. V sredo, 16. decembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 69,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 68,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 11,8 milijarde EUR, medtem ko je bila poravnana nova v višini 11,7 milijarde EUR. Poleg tega je bila poravnana ciljno usmerjena operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 18,3 milijarde EUR z zapadlostjo 1.015 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) se je zmanjšala za 0,1 milijarde EUR in je znašala blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 188,8 milijarde EUR (v primerjavi s 174 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,2 milijarde EUR na 798,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 18. decembra 2015 Razlika od 11. decembra 2015 – kupljeno Razlika od 11. decembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,6 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,7 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 143,4 milijarde EUR +1,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,6 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 486,7 milijarde EUR +11,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 122,6 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,7 milijarde EUR na 550,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.851 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 295.409 −772
  2.1 Terjatve do MDS 79.025 374
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 216.385 −1.146
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.441 1.492
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.726 132
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.726 132
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 538.174 17.557
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 68.570 −524
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 469.543 18.172
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 60 −91
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 122.546 −1.578
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.157.241 11.799
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 798.576 12.246
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.664 −447
8 Dolg širše države v EUR 25.151 −1
9 Druga sredstva 216.717 −1.310
Skupaj sredstva 2.759.255 27.319
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.074.682 5.241
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 739.458 6.192
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 550.495 −8.665
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 188.823 14.857
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 141 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.143 −25
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 172.274 16.981
  5.1 Širša država 86.886 17.462
  5.2 Druge obveznosti 85.387 −481
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 37.194 112
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.967 −42
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.320 −486
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.320 −486
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 217.080 −653
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.200 0
Skupaj obveznosti 2.759.255 27.319