Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 20. studenoga 2015.

24. studenog 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 20. studenoga 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 mlrd. EUR na 263,6 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
19. studenoga 2015.  8-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 148 mil. USD 141 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,4 mlrd. EUR na 358,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,8 mlrd. EUR na 1.053,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 34,1 mlrd. EUR na 115,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 15,4 mlrd. EUR na 352,9 mlrd. EUR. U srijedu, 18. studenoga 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 62,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 60,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je na razini približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 170,2 mlrd. EUR (u odnosu na 187,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,2 mlrd. EUR na 736,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 20. studenoga 2015. Razlika u odnosu na 13. studenoga 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 13. studenoga 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 135,7 mlrd. EUR +1,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,0 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 431,7 mlrd. EUR +12,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 14 mlrd. EUR na 474,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 850 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 292 283 1 656
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 608 4
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 213 675 1 652
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 417 −1 868
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 727 280
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 727 280
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 523 266 −2 020
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 60 527 −2 005
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 721 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 18 −15
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 135 931 569
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 094 683 14 513
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 736 102 14 158
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 581 354
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 213 133 −3 061
Ukupno imovina 2 692 443 10 069
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 053 739 −1 824
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 644 591 −31 359
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 474 219 −13 965
  2.2 Novčani depoziti 170 211 −17 388
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 161 −6
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 128 146
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 215 046 42 603
  5.1 Opća država 115 724 34 105
  5.2 Ostale obveze 99 322 8 498
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 42 104 755
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 256 280
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 645 −783
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 645 −783
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 216 798 252
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 692 443 10 069

Kontaktni podatci za medije