Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 ноември 2015 г.

24 ноември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 20 ноември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,3 млрд. евро до 263,6 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 ноември 2015 г.  8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 148 млн. щатски долара 141 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 358,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 1053,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 34,1 млрд. евро до 115,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 15,4 млрд. евро до 352,9 млрд. евро. На 18 ноември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 62,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 60,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 170,2 млрд. евро (при 187,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,2 млрд. евро до 736,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 20 ноември 2015 г. Разлика спрямо 13 ноември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 13 ноември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,9 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 135,7 млрд. евро +1,6 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,0 млрд. евро +0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 431,7 млрд. евро +12,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 14 млрд. евро до 474,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 850 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 292 283 1 656
  2.1 Вземания от МВФ 78 608 4
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 213 675 1 652
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 417 −1 868
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 727 280
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 727 280
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 523 266 −2 020
  5.1 Основни операции по рефинансиране 60 527 −2 005
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 721 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 18 −15
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 135 931 569
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 094 683 14 513
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 736 102 14 158
  7.2 Други ценни книжа 358 581 354
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 213 133 −3 061
Общо активи 2 692 443 10 069
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 053 739 −1 824
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 644 591 −31 359
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 474 219 −13 965
  2.2 Депозитно улеснение 170 211 −17 388
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 161 −6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 128 146
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 215 046 42 603
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 115 724 34 105
  5.2 Други задължения 99 322 8 498
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 104 755
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 256 280
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 645 −783
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 645 −783
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 216 798 252
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 201 0
Общо пасиви 2 692 443 10 069

Данни за контакт за медиите