Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. novembru 2015

24. novembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. novembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,3 mld. EUR na 263,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. novembra 2015  8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 148 mil. USD 141 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 358,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,8 mld. EUR na 1 053,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 34,1 mld. EUR na 115,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 15,4 mld. EUR na 352,9 mld. EUR. V stredu 18. novembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 62,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 60,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal na úrovni blízkej nule, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 170,2 mld. EUR (v porovnaní so 187,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,2 mld. EUR na 736,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 20. novembru 2015 Zmena oproti 13. novembru 2015: nákup Zmena oproti 13. novembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 135,7 mld. EUR +1,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,0 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 431,7 mld. EUR +12,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 14 mld. EUR na 474,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 850 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 292 283 1 656
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 608 4
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 213 675 1 652
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 417 −1 868
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 727 280
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 727 280
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 523 266 −2 020
  5.1 Hlavné refinančné operácie 60 527 −2 005
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 721 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 18 −15
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 135 931 569
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 094 683 14 513
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 736 102 14 158
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 581 354
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 213 133 −3 061
Aktíva spolu 2 692 443 10 069
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 053 739 −1 824
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 644 591 −31 359
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 474 219 −13 965
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 170 211 −17 388
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 161 −6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 128 146
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 215 046 42 603
  5.1 Verejná správa 115 724 34 105
  5.2 Ostatné záväzky 99 322 8 498
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 104 755
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 256 280
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 645 −783
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 645 −783
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 216 798 252
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 692 443 10 069

Kontakt pre médiá