Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. listopadu 2015

24. listopadu 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. listopadu 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,3 mld. EUR na 263,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. listopadu 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 148 mil. USD 141 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 358,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 1 053,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 34,1 mld. EUR na 115,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 15,4 mld. EUR na 352,9 mld. EUR. Ve středu 18. listopadu 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 62,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 60,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 170,2 mld. EUR (oproti 187,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 736,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 20. listopadu 2015 Rozdíl v porovnání s 13. listopadem 2015 – nákup

Rozdíl

v porovnání s 13. listopadem 2015 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 20,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 135,7 mld. EUR +1,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,0 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 431,7 mld. EUR +12,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 14 mld. EUR na 474,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 850 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 292 283 1 656
  2.1 Pohledávky za MMF 78 608 4
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 213 675 1 652
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 417 −1 868
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 727 280
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 727 280
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 523 266 −2 020
  5.1 Hlavní refinanční operace 60 527 −2 005
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 721 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 18 −15
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 135 931 569
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 094 683 14 513
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 736 102 14 158
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 581 354
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 213 133 −3 061
Aktiva celkem 2 692 443 10 069
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 053 739 −1 824
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 644 591 −31 359
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 474 219 −13 965
  2.2 Vkladová facilita 170 211 −17 388
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 161 −6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 128 146
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 215 046 42 603
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 115 724 34 105
  5.2 Ostatní závazky 99 322 8 498
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 104 755
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 256 280
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 645 −783
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 645 −783
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 216 798 252
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 692 443 10 069

Kontakty pro média