Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. november 2015

24. november 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. november 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 263,6 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. november 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage 148 mio. USD 141 mio. USD

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 358,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 1.053,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 34,1 mia. euro til 115,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 15,4 mia. euro til 352,9 mia. euro. Onsdag den 18. november 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 62,5 mia. euro, og en ny på 60,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 170,2 mia. euro (mod 187,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,2 mia. euro til 736,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 20. november 2015 Ændring i forhold til 13. november 2015 – opkøb Ændring i forhold til 13. november 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,9 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 135,7 mia. euro +1,6 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,0 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 431,7 mia. euro +12,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 14 mia. euro til 474,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.850 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 292.283 1.656
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.608 4
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 213.675 1.652
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.417 −1.868
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.727 280
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.727 280
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 523.266 −2.020
  5.1 Primære markedsoperationer 60.527 −2.005
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.721 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 18 −15
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 135.931 569
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.094.683 14.513
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 736.102 14.158
  7.2 Andre værdipapirer 358.581 354
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 213.133 −3.061
Aktiver i alt 2.692.443 10.069
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.053.739 −1.824
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 644.591 −31.359
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 474.219 −13.965
  2.2 Indlånsfacilitet 170.211 −17.388
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 161 −6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.128 146
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 215.046 42.603
  5.1 Offentlig forvaltning og service 115.724 34.105
  5.2 Andre forpligtelser 99.322 8.498
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.104 755
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.256 280
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.645 −783
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.645 −783
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 216.798 252
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.692.443 10.069

Medie- og pressehenvendelser