Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 november 2015

24 november 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 november 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 263,6 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 november 2015  8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 148 miljoen USD 141 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 358,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 1.053,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 34,1 miljard naar EUR 115,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 15,4 miljard naar EUR 352,9 miljard. Op woensdag 18 november 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 62,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 60,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef dicht bij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 170,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 187,6 miljard de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 736,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 20 november 2015 Verschil t.o.v. 13 november 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 13 november 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,9 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 135,7 miljard +EUR 1,6 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,0 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 431,7 miljard +EUR 12,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 14 miljard naar EUR 474,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.850 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 292.283 1.656
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.608 4
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 213.675 1.652
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.417 −1.868
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.727 280
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.727 280
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 523.266 −2.020
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 60.527 −2.005
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.721 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 18 −15
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 135.931 569
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.094.683 14.513
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 736.102 14.158
  7.2 Overige waardepapieren 358.581 354
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 213.133 −3.061
Totaal activa 2.692.443 10.069
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.053.739 −1.824
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 644.591 −31.359
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 474.219 −13.965
  2.2 Depositofaciliteit 170.211 −17.388
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 161 −6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.128 146
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 215.046 42.603
  5.1 Overheid 115.724 34.105
  5.2 Overige verplichtingen 99.322 8.498
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.104 755
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.256 280
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.645 −783
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.645 −783
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 216.798 252
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.692.443 10.069

Contactpersonen voor de media