Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. lapkričio 20 d.

2015 m. lapkričio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. lapkričio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 263,6 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. lapkričio 19 d.  8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 148 mln. JAV dolerių 141 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 358,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 1 053,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,1 mlrd. eurų – iki 115,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,4 mlrd. eurų – iki 352,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. lapkričio 18 d., baigėsi 62,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 60,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) tebebuvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 170,2 mlrd. eurų (palyginti su 187,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 736,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. lapkričio 20 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 13 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 13 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,9 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 135,7 mlrd. eurų +1,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,0 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 431,7 mlrd. eurų +12,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14 mlrd. eurų – iki 474,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 850 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 292 283 1 656
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 608 4
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 213 675 1 652
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 417 −1 868
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 727 280
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 727 280
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 523 266 −2 020
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 60 527 −2 005
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 721 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 18 −15
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 135 931 569
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 094 683 14 513
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 736 102 14 158
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 581 354
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 213 133 −3 061
Visas turtas 2 692 443 10 069
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 053 739 −1 824
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 644 591 −31 359
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 474 219 −13 965
  2.2 Indėlių galimybė 170 211 −17 388
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 161 −6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 128 146
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 215 046 42 603
  5.1 Valdžiai 115 724 34 105
  5.2 Kiti įsipareigojimai 99 322 8 498
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 104 755
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 256 280
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 645 −783
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 645 −783
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 798 252
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 692 443 10 069

Kontaktai žiniasklaidai