Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 november 2015

24 november 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 november 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 263,6 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 november 2015.  8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 148 miljoner USD 141 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 358,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 1 053,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 34,1 miljarder EUR till 115,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 15,4 miljarder EUR till 352,9 miljarder EUR. Onsdagen den 18 november 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 62,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat, nära noll, medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 170,2 miljarder EUR (jämfört med 187,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 736,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 20 november 2015 Förändring jämfört med den 13 november 2015 – Köp Förändring jämfört med den 13 november 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,9 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 135,7 miljarder EUR +1,6 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,0 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 431,7 miljarder EUR +12,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 14 miljarder EUR till 474,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.850 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 292.283 1.656
  2.1 Fordringar på IMF 78.608 4
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 213.675 1.652
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.417 −1.868
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.727 280
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.727 280
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 523.266 −2.020
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 60.527 −2.005
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.721 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 18 −15
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 135.931 569
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.094.683 14.513
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 736.102 14.158
  7.2 Andra värdepapper 358.581 354
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 213.133 −3.061
Summa tillgångar 2.692.443 10.069
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.053.739 −1.824
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 644.591 −31.359
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 474.219 −13.965
  2.2 Inlåningsfacilitet 170.211 −17.388
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 161 −6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.128 146
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 215.046 42.603
  5.1 Offentliga sektorn 115.724 34.105
  5.2 Övriga skulder 99.322 8.498
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.104 755
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.256 280
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.645 −783
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.645 −783
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 216.798 252
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.692.443 10.069

Kontakt för media