Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 listopada 2015 roku

24 listopada 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20.11.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 263,6 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19.11.2015  8-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 148 mln USD 141 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 358,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld EUR do poziomu 1053,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 34,1 mld EUR do poziomu 115,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 15,4 mld EUR do poziomu 352,9 mld EUR. W środę 18.11.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 62,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 60,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 170,2 mld EUR (wobec 187,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,2 mld EUR do poziomu 736,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 20.11.2015 Różnica wobec 13.11.2015 – zakup Różnica wobec 13.11.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,9 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 135,7 mld EUR +1,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,0 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 431,7 mld EUR +12,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 14 mld EUR do poziomu 474,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.850 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 292.283 1.656
  2.1 Należności od MFW 78.608 4
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 213.675 1.652
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.417 −1.868
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.727 280
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.727 280
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 523.266 −2.020
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 60.527 −2.005
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.721 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 18 −15
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 135.931 569
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.094.683 14.513
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 736.102 14.158
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.581 354
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 213.133 −3.061
Aktywa razem 2.692.443 10.069
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.053.739 −1.824
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 644.591 −31.359
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 474.219 −13.965
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 170.211 −17.388
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 161 −6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.128 146
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 215.046 42.603
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 115.724 34.105
  5.2 Pozostałe zobowiązania 99.322 8.498
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.104 755
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.256 280
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.645 −783
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.645 −783
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 216.798 252
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.692.443 10.069

Kontakt z mediami