Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. novembra 2015

24. november 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. novembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 263,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. november 2015  8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 148 mio USD 141 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 358,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 1.053,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 34,1 milijarde EUR na 115,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 15,4 milijarde EUR na 352,9 milijarde EUR. V sredo, 18. novembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 62,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 60,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 170,2 milijarde EUR (v primerjavi s 187,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,2 milijarde EUR na 736,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 20. novembra 2015 Razlika od 13. novembra 2015 – kupljeno Razlika od 13. novembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,9 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 135,7 milijarde EUR +1,6 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,0 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 431,7 milijarde EUR +12,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 14 milijard EUR na 474,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.850 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 292.283 1.656
  2.1 Terjatve do MDS 78.608 4
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 213.675 1.652
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.417 −1.868
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.727 280
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.727 280
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 523.266 −2.020
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 60.527 −2.005
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.721 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 18 −15
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 135.931 569
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.094.683 14.513
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 736.102 14.158
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.581 354
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 213.133 −3.061
Skupaj sredstva 2.692.443 10.069
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.053.739 −1.824
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 644.591 −31.359
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 474.219 −13.965
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 170.211 −17.388
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 161 −6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.128 146
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 215.046 42.603
  5.1 Širša država 115.724 34.105
  5.2 Druge obveznosti 99.322 8.498
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.104 755
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.256 280
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.645 −783
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.645 −783
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 216.798 252
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.692.443 10.069

Stiki za medije