Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 20. novembrī

2015. gada 24. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 20. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 263.6 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 19. novembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 148 milj. ASV dolāru 141 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 358.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 1 053.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 31.4 mljrd. euro (līdz 115.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 15.4 mljrd. euro (līdz 352.9 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 18. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 62.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 60.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 170.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 187.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 736.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 20. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 13. novembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 13. novembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 135.7 mljrd. euro +1.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.0 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 431.7 mljrd. euro +12.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14 mljrd. euro (līdz 474.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 850 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 292 283 1 656
  2.1 SVF debitoru parādi 78 608 4
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 213 675 1 652
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38 417 −1 868
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 727 280
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 727 280
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 523 266 −2 020
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 60 527 −2 005
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 721 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 18 −15
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 135 931 569
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 094 683 14 513
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 736 102 14 158
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 581 354
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 213 133 −3 061
Kopā aktīvi 2 692 443 10 069
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 053 739 −1 824
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 644 591 −31 359
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 474 219 −13 965
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 170 211 −17 388
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 161 −6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 128 146
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 215 046 42 603
  5.1 Saistības pret valdību 115 724 34 105
  5.2 Pārējās saistības 99 322 8 498
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42 104 755
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 256 280
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 645 −783
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 645 −783
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 216 798 252
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 692 443 10 069

Kontaktinformācija presei